Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi - ybmuam@gelisim.edu.tr

YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

gelişim üniversitesi
  1.   Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek personeli,

b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığını geliştirmeye yönelik, klinik mühendisliği,  biyomedikal mühendisliği ve yaşam bilimleri ile mühendislik ve fen bilimleri arasında köprü kurarak yeni bilgiler üretmek, buluşlar yapmak ve patent almak.

b) Merkezin araştırma konuları ile ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarla ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak.

c) Merkezin araştırma konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde Merkez ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, destek olmak.

d) Merkezin araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak ve bu alanda Üniversite bünyesinde dergi çıkarmak.

f) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

g) Başta, İstanbul Gelişim Üniversitesi olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren sağlık sektöründe çözülebilecek problemleri tespit edip çözümler üretmek ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yaşam bilimlerinden esinlenen model ve çözümler ile katkılarını içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve biyomedikal mühendisliği ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

ı) Hastanelere kalite ve akreditasyon belgesi verecek alt yapıyı oluşturmak ve bu alanda uluslararası kuruluşlara üye olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) Yaşam bilimlerinin temelinde yatan matematiksel ilkeleri anlamak, bu ilkelerden esinlenen matematik modelleri geliştirerek farklı bilim alanlarına uygulamak ve bu modellere bağlı yeni algoritmalar oluşturmak.

c) Yaşam bilimleri ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak ve bu grupları TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri ve sağlık alanındaki diğer projelere yönlendirmek ve teşvik etmek.

ç) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliğine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

e) Klinik mühendisliği doğrultusunda, hastanelere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemleri çözmek ve hastanelerde verimliliği artırıcı çözümler sunmak, teşhiste invaziv olmayan, daha güvenilir ve düşük maliyetli metotlar geliştirmek, teşhis ve tedavide tıbbi hataları asgarileştirmek, teşhis ve tedavi süresini en aza indirmek, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri mümkün olduğu kadar kaldırıcı çözümleri üretmek ve yaymak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, öğrencileri konu ile ilgili lisans ve yüksek lisans projelerine dâhil etmek.

g) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek ve görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu aydınlatacak bilimsel içerikli duyumlarıyapmak ve uyarmak.

ğ) Yaşam bilimleri, klinik ve biyomedikal mühendisliği araştırmaları konuları ile ilgili bilimsel yayınlar üretmek ve yaymak.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) İhtisas grupları.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beşüyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 12  (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.